Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Czcionka:

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego w dalszej części RODO, uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie, Baruchowo 19 B , 87-821 Baruchowo, reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Funkcję IOD pełni w naszym ośrodku pan Paweł Modrzejewski. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: inspektor@kiodo.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności kulturalnej przez Administratora, w związku z realizacją  działań statutowych i zadań publicznych, a także w celu prawidłowej realizacji  zawartych umów.
 4. Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią :
   -  ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
   - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
   - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
   - statut działalności,
   - inne przepisy prawa, w tym odpowiednie rozporządzenia,
   - art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej nas umowy,
   - art. 6 ust. 1 lit. c RODO , tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących,
   - art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. wykonywanie  zadania realizowanego w interesie publicznym,
   - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, np. ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych,
   - art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody.
 5. W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa
    - tj. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
   zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  Dane mogą być również przekazywane podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej  umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. firmy hostingowe, kurierskie).
 6. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zawartych umów,  w celu wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub dla realizacji zadania w  interesie publicznym będą przetwarzane przez okres wynikający z odrębnych przepisów prawa i instrukcji kancelaryjnej.
  Dane przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody przechowywane są przez okres czasu niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane lub wycofania zgody.
 7. Na zasadach określonych w RODO ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do ich przenoszenia.
  W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych mają Państwo prawo jej wycofania w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed wycofaniem tej zgody. 
 8. Jeżeli Pan/Pani uzna, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
 9. Podanie danych wymaganych przez przepisy prawa jest obowiązkowe. Ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z działań kulturalnych podejmowanych przez Administratora i realizacji pozostałych w/w zadań.
  Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody ma charakter dobrowolny. Ich podanie często pomaga w usprawnieniu kontaktu.
 10. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny